1png2png3png4png5png6png7png8png9png

INSERJOBS compleix amb els 8 principis de transparència i bones practiques que ens hem imposat.
Es tracta de preceptes que abasten múltiples aspectos del funcionament de la nostra Organització i que donen resposta a les exigències d'informació dels donants a l'hora de col·laborar amb ells.
Els principis de INSERJOBS no constitueixen cap tipus de normativa legal. Nosaltres hem decidit voluntàriament implementar-los en la nostra gestió.
Hem adaptat estàndards internacionalment adaptats a la realitat del sector de les entitats sense ànim de lucre a Espanya i a la legislació vigent. La seva aplicació ens situa a nivells similars als d'altres països amb una major tradició.
Els donants espanyols són també cada vegada més exigents i requereixen major información sobre les organitzacions amb les quals col·laboren.
INSERJOBS centra els seus esforços a les àrees en les quals tenim experiencia, la nostra comunicación és fiable i no indueix a error i donem a conèixer el percentatge de despeses que destinem a la nostra missió, entre altres indicadors. Per oferir información rellevant i completa, els Principis que especifiquen i concreten els aspectos generals als quals fan referencia.


Principis de transparència i bones pràctiques.pdf